Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Egzamin na tłumacza przysięgłego rosyjskiego Warszawa

Aby zostać tłumaczem przysięgłym rosyjskiego nie wystarczą świetna znajomość tego języka i dobre chęci. Trzeba spełnić kilka istotnych warunków, które pozwolą na wykonywanie tego ciekawego i prestiżowego zawodu.


Egzamin na tłumacza przysięgłego rosyjskiego to zwieńczenie kompetencyjności

 

W Polsce bowiem zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego zawód ten może wykonywać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
 • zna język polski,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa wyżej,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski oraz z języka rosyjskiego na język polski.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że w przypadku ubiegania się o uzyskanie kwalifikacji w zawodzie tłumacza przysięgłego rosyjskiego ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. Powyższa zasada dotyczy również osób, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach.

 

Egzamin na tłumacza przysięgłego rosyjskiego – garść przepisów

 

Jeśli chodzi o podstawę prawną egzaminu na tłumacza przysięgłego rosyjskiego, zasady jego przeprowadzenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).
"Przewodniczący Komisji wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby złożonych przez kandydatów wniosków, z tym że egzamin nie może rozpocząć się później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata" (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 127)).

 

Egzamin na tłumacza przysięgłego rosyjskiego – ważne dane teleadresowe

 

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego rosyjskiego fakt ten należy zgłosić pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Do wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego rosyjskiego kandydat nie musi i nie powinien dołączać żadnych dokumentów czy oświadczeń. O terminie i miejscu egzaminu kandydata powiadamia Przewodniczący Komisji nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.
Koszt takiego egzaminu to 800 zł, płatne przelewem na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Opłatę za egzamin na tłumacza przysięgłego rosyjskiego należy wnieść dopiero po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu, z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego”.
Przed przystąpieniem do egzaminu na tłumacza przysięgłego rosyjskiego nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Stąd możliwe jest, by kandydat najpierw zdał egzamin, a dopiero później uzupełni wykształcenie, czy też uzyska wymagane obywatelstwo.
Niemniej jednak, uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego rosyjskiego (wpis na listę tłumaczy przysięgłych) nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

 

EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO ROSYJSKIEGO LUB INNEGO JĘZYKA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Właśnie dostałam/em zaproszenie na egzamin, ale niestety w wyznaczonym terminie nie mogę do niego przystąpić. Co się dzieje z moim zgłoszeniem i czy mogę prosić o przesunięcie zaproszenia na najbliższy kolejny termin?
Niestawiennictwo w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z zamiaru uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. W przypadku chęci przystąpienia do kolejnego egzaminu, konieczne trzeba wystąpić z ponownym wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu. Przy czym jeżeli kandydat uiścił opłatę egzaminacyjną i nie przystąpił do egzaminu, nie musi już wnosić kolejnej opłaty egzaminacyjnej.

 

Ile czasu trwa egzamin pisemny na tłumacza przysięgłego rosyjskiego i z jakich części się składa?

 

Egzamin pisemny na tłumacza przysięgłego rosyjskiego trwa cztery godziny i polega na tłumaczeniu czterech tekstów:

 • dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym,
 • dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym.

 

 

Sposób przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (rosyjskiego lub innego) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 129).


Czy na egzaminie na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego można korzystać z własnego komputera?

 

Podczas egzaminu na tłumacza przysięgłego rosyjskiego (lub innego) nie można korzystać z własnego komputera w żadnej jego części.

 

Czy egzamin pisemny na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego można pisać ołówkiem, długopisem ścieralnym, piórem na naboje ze zmywalnym atramentem?

 

Przepisy nie regulują tej kwestii szczegółowo, jednak preferowany jest długopis (pióro) z tuszem o kolorze czarnym, gdyż prace przed sprawdzaniem są powielane (kserowane) i lepiej się kopiują, gdy są pisane właśnie czarnym kolorem.

 

Czy na egzamin pisemny na tłumacza przysięgłego rosyjskiego należy przynieść własny papier?

 

Egzamin pisemny na tłumacza przysięgłego rosyjskiego (lub innego języka) piszemy na papierze otrzymanym na miejscu, więc nie przynosimy własnego.

 

Czy na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego można mieć ze sobą słowniki dwujęzyczne (również tematyczne)?

 

Tak, dopuszcza się taką możliwość bez względu na język.

 

Czy na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego rosyjskiego można mieć ze sobą encyklopedie i leksykony?

 

W czasie egzaminu pisemnego na tłumacza przysięgłego dopuszczalne jest korzystanie jedynie z przyniesionych przez siebie słowników, inne publikacje i źródła są niedozwolone.

 

Czy na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego rosyjskiego można mieć słowniczki własnego autorstwa?

 

Posiadanie słowniczków własnego autorstwa na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania formy słownikowej. Te, zawierające fragmenty ustaw czy tłumaczenia całych zdań, nie są dopuszczane przez Komisję Egzaminacyjną, która sprawdza zawartość słowniczków przed egzaminem.

 

Czy na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego można mieć słownik kolokacji?

 

Na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego i każdego innego posiadanie takiego słownika jest dopuszczalne.

 

Czy na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego rosyjskiego można mieć teksty ustaw obcojęzycznych lub/i polskich?


Niestety, w części pisemnej egzaminu na tłumacza przysięgłego nie można korzystać ani mieć tekstów jakichkolwiek ustaw, czy to polskich, czy też obcojęzycznych.


Czy na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego rosyjskiego można mieć tłumaczenia tekstów ustaw?


Niestety, nie ponieważ zasady pisemnej części egzaminu na tłumacza przysięgłego nie dopuszczają używania tłumaczeń tekstów ustaw.


Czy na egzaminie pisemnym można mieć ze sobą jedzenie/napoje?


Tak, w granicach rozsądku. Niedopuszczalne jest natomiast robienie hałasu podczas konsumpcji, gdyż przeszkadza to innym kandydatom.


Co się stanie, jeżeli ktoś przez pomyłkę na egzaminie pisemnym podpisze prace własnym nazwiskiem?


Praca podpisana własnym nazwiskiem nie jest sprawdzana. Jest to jednoznaczne z dyskwalifikacją kandydata.


Czy teksty na egzaminie pisemnym na tłumacza rosyjskiego zawierają tabele, odciski pieczęci itp.?


Zdarza się, że teksty na egzaminie pisemnym na tłumacza przysięgłego rosyjskiego (lub innego) zawierają te elementy.


Czy na każdej pracy podczas zdawania egzaminu na tłumacza przysięgłego trzeba powtarzać formułę poświadczającą ?


Zgodnie z procedurą, taką formułę należy powtarzać na każdej pracy, niezależnie od ich ilości.


Czy na egzaminie ustnym na tłumacza przysięgłego rosyjskiego można robić notatki?


Robienie notatek podczas egzaminu ustnego na tłumacza przysięgłego rosyjskiego i każdego innego języka jest jak najbardziej dopuszczalne, a w części konstytutywnej nawet zalecane.


Czy na egzaminie ustnym na tłumacza rosyjskiego można mieć własne słowniki i inne źródła?


Zasady egzaminu ustnego na tłumacza rosyjskiego , tak jak w przypadku pozostałych języków, nie dopuszczają posiadania i posługiwania się w trakcie jego trwania własnymi słownikami lub innymi źródłami.


Jak często można przystępować do egzaminu na tłumacza przysięgłego rosyjskiego?


Do takiego egzaminu można przystępować dowolną ilość razy, bez ograniczeń. Za każdym razem pamiętając o ponownym złożeniu nowego wniosku i wniesieniu stosownej opłaty.


Czy w przypadku niezdania egzaminu ustnego, trzeba powtarzać również część pisemną?


Ustawodawca traktuje egzamin na tłumacza przysięgłego jako nierozłączną całość, dlatego też kandydat musi za każdym razem zdawać obie części egzaminu.
Uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej, a następnie negatywnej z części ustnej, oznacza niezdanie całego egzaminu. Osoba, która zdaje po raz kolejny egzamin, nie może powołać się na to, iż już kiedyś zdała część pisemną egzaminu i ubiegać się z tego powodu o zwolnienie z tej jego części.
 


Czy w przypadku niezdania egzaminu opłata egzaminacyjna jest zwracana?


Jeżeli przystąpimy do egzaminu na tłumacza przysięgłego i nie zdamy, opłata egzaminacyjna przepada (nie jest zwracana).


Czy mogę zobaczyć swoją pracę po egzaminie i dowiedzieć się, jakie błędy zaznaczył egzaminator?


Oczywiście, taka możliwość istnieje, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod warszawskim numerem tel. 22/ 51 88 243.


Kto wydaje pieczęć tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego i jaka opłata pobierana za wydanie pieczęci?


Pieczęć tłumacza przysięgłego jest wydawana przez Mennicę Państwową, po zamówieniu jej przez Ministra Sprawiedliwości na koszt osoby zainteresowanej, który aktualnie wynosi około 340 zł.


Czy po zdanym egzaminie mogę od razu wykonywać tłumaczenia poświadczone rosyjskiego?


Sam fakt pozytywnie zdanego egzaminu na tłumacza przysięgłego niezależnie od języka nie stanowi przepustki do wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Prawo do wykonywania zawodu tłumacz przysięgły uzyskuje dopiero po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.


Czy tłumacz przysięgły ma obowiązek rejestrowania się w sądzie? Jeżeli tak, to w jakim sądzie?


Tłumacz przysięgły bez względu na język nie ma obowiązku rejestracji w jakimkolwiek sądzie, ponieważ listę tłumaczy przysięgłych prowadzi Minister Sprawiedliwości. Zasięg działania każdego tłumacza przysięgłego obejmuje całą Polskę niezależnie od miejsca zamieszkania, bez ustalonej rejonizacji.