Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Kurs dla tłumaczy języka rosyjskiego i adeptów

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń na kolejne edycje kursów przygotowujących do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego!

 

Ze względu na różnorodne oczekiwania naszych kursantów dot. liczby godzin i zajęć, przygotowaliśmy cztery rodzaje kursów, przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego

 

Mamy nadzieję, że każda osoba odnajdzie kurs, najbardziej odpowiadający jej potrzebom i oczekiwaniom!

 

- kurs jednodniowy grupowy "Sprawdzenie własnych umiejętności przed egzaminem państwowym na tłumacza przysięgłego" 

Koszt kursu: 800,- zł/os.

Liczebność grupy: do 6 osób
Miejsce kursu: Warszawa

- kurs indywidulany - liczba wykupionych bloków zajęć i terminy zajęć: do indywidualnego uzgodnienia między osobą prowadzącą a kursantem
Koszt jednego bloku zajęć (3 h lekcyjne): 500 zł/os.
Zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia 
Miejsce kursu: Warszawa

- kurs trzymiesięczny 
Zajęcia w soboty, dwa razy w miesiącu x 6 spotkań
Grupa: od 4 do 6 osób
Miejsce kursu: Warszawa

Koszt kursu: 3990,- PLN

(możliwość dokonania płatności w ratach)

 

- kurs półroczny 

Zajęcia w soboty, jeden raz w miesiącu x 6 spotkań.

Liczebność grupy: od 4 do 6 osób

Miejsce kursu: Warszawa

Koszt kursu: 3990,- PLN

(możliwość dokonania płatności w ratach)

 


W celu zapisania się na kurs lub przesłania zapytania nt. rozpoczęcia zajęć prosimy wysłać wiadomość na adres: 1.tlumacz@gmail.com
lub zadzwonic pod numer tel.:
+48  575 501 601 

 

 

Ramowy program kursu na tłumacza przysięgłego języka rosyjsiego obejmuje:

 

 • podstawowe zasady translatoryczne i formalnoprawne tłumaczenia dokumentów poświadczonych,
 • podstawowe zasady sztuki przekładu prawniczego (dokumenty sądowe w postępowaniu procesowym i nieprocesowym, karnym, cywilnym, administracyjnym, handlowym, rodzinnym, spadkowym etc.),
 • realizowane w ramach zajęć ćwiczenia z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych z/na język rosyjski:
 • tłumaczenia a'vista i konsekutywne,
 • tłumaczenia dokumentów metrykalnych,
 • tłumaczenia dokumentów notarialnych,
 • tłumaczenia dokumentów w obrocie handlowym,
 • tłumaczenia umów cywilnoprawnych,
 • tłumaczenia dokumentów z zakresu prawa celnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa finansów publicznych, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego (zobowiązań), prawa cywilnego (rzeczowego) i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego oraz karnoskarbowego.
 • ćwiczenia z zakresu tłumaczenia dokumentacji w postępowaniu cywilnym oraz karnym:
  • pozwy, wyroki
  • pozwy wzajemne,
  • akty oskarżenia,
  • postanowienia,
  • nakazy sądowe,
  • wnioski,
  • listy intencyjne,
  • wyroki rozwodowe,
  • testamenty,
  • zapisy na sąd polubowny,
  • protokoły 
  • apelacje
  • skargi kasacyjne
  • zażalenia
 • ćwiczenia z zakresu tłumaczenia dokumentów firmowych (KRS, REGON, NIP, zaświadczenia, umowy, aneksy, specyfikacje, bilanse, pełnomocnictwa etc.)

 

W trakcie kursu przedstawiamy kursantom zalecane pozycje słownikowe oraz książkowe dla adeptów zawodu, przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego

 

 

W trakcie zajęć każdy uczestnik tłumaczy ustnie i pisemnie, gdyż każde zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej.

 

Dodatkowo w ramach samokształcenia, poza godzinami kursu, kursant wykonuje samodzielne tłumaczenia teksótw przygotowywanych przez wykładowcę, które następnie odsyła do sprawdzania i weryfikacji.

 

Na zakończenie kursu (w przypadku kursu grupowego) odbywa się egzamin sprawdzający, wzorowany na egzaminie państwowym w Ministerstwie Sprawiedliwości: pisemny oraz ustny, po zdaniu którego kursant otrzymuje dyplom potwierdzający jego ukończenie.


Dlaczego warto skorzystać z kursu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
u Aleksandry Kamińskiej?

 

- ponieważ jest aplikantem adwokackim i praktyującym tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego

- ponieważ już wykształciła wielu tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego

- ponieważ sama przeszła przez tzw. "sito" egzaminacyjne, zdając egzamin państwowy według nowej ustawy o zawodzie TP z 2004 roku

- ponieważ prowadziła i współprwadziła warsztaty dla tłumaczy języka rosyjskiego w PT TEPIS, była wykładowcą na stuiach podyplomowych dla tłumaczy w Akademii Biznesu i Finansów Vistula, wykładowcą na kursach dla tłumaczy w Łodzi i od 2010 roku organizatorem i wykładowcą w Warszwie

- ponieważ wykorzystana jest każda minuta zajęć 

- poneważ dzieli się nie tylko swoją wiedzą zawodową, ale również wiedzą praktyczną z adeptami zawodu

- ponieważ współpracuje z najlepszymi tłumaczami-praktykami na rynku usług tlumaczeniowych, doświadczonymi wykładowcami, zawodowymi tłumaczami przysięgłymi, symultanicznymi i konsekutywnymi języka rosyjskiego.

- ponieważ wykłady, konwersatoria i warsztaty tłumaczeniowe prowadzone są przez filologów i prawników, specjalizujących się w różnych dziedzinach oraz aktywnych tłumaczy, będących również członkami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych PT TEPIS.

 

Uwaga: przy zgłoszeniach na kurs grupowy liczba miejsc w grupie jest ograniczona (maks. 10 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacja miejsca w grupie wiąże się z wpłatą zaliczki w wysokości 500 PLN.

 

 

PONADTO W RAMACH ZAJĘĆ:

 

 • OMÓWIENIE PRZEBIEGU EGZAMINU NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA PODSTAWIE USTAWY O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
 • OMÓWIENIE ZASAD FORMALNOPRAWNYCH SPORZĄDZANIA TŁUMACZEŃ POŚWIADCZONYCH
 • TEKSTY EGZAMINACYJNE DO SAMODZIELNEGO TŁUMACZENIA PISEMNEGO  (PRÓBNY EGZAMIN PISEMNY), PL_RUS oraz RUS_PL
 • TEKSTY EGZAMINACYJNE DO TŁUMACZENIA USTNEGO KONSEKUTYWNEGO I A’VISTA (PRÓBNY EGZAMIN USTNY)
 • ĆWICZENIA W ZAKRESIE TLUMACZEŃ A’VISTA
 • ĆWICZENIA W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH
 • DARMOWY SŁOWNIK PRAWNICZY DLA KURSANTÓW (W PRZYPADKU WYKUPIENIA KURSÓW GRUPOWYCH)
 • ZALECANE POZYCJE SŁOWNIKOWE ORAZ BIBLIOGRAFIA DLA TŁUMACZY I ADEPTÓW ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA ROSYJSKIEGO
 • WYKONYWANIE ZAWODU TŁUMACZA (PODSTAWA PRAWNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ TŁUMACZA)
 • SŁODKI POCZĘSTUNEK 

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE INTERAKTYWNYCH WARSZTATÓW, PODCZAS KTÓRYCH KAŻDY Z UCZESTNIKÓW MA MOŻLIWOŚĆ NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ STAN SWOJEJ WIEDZY I PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU

 

KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?

 

 

- TŁUMACZE I POCZĄTKUJĄCY ADEPCI ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA ROSYJSKIEGO,

- STUDENCI I ABSOLWENCI FILOLOGII ROSYJSKIEJ ORAZ INNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW,

- OSOBY BIEGLE WŁADAJĄCY JĘZYKIEM ROSYJSKIM W MOWIE I W PIŚMIE,

- NATIVE SPEAKERZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO Z KRAJÓW BYŁEGO ZSRR ZNAJĄCY BIEGLE RÓWNIEŻ JĘZYK POLSKI

 

ZAPISY NA KURS PRZYJMUJEMY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: 1.tlumacz@gmail.com
INFORMACJI DODATKOWYCH (również w języku rosyjskim) UDZIELAMY
POD NUMEREM TEL.: +48  575 501 601